Notice: Undefined index: login in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 2

Notice: Undefined variable: text in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 9
EFOR. REAL ESTATE - Magazyny, Działki, Biura, Kamienice, Nowe Inwestycje Mieszkaniowe ...
Notice: Undefined index: user_e_mail in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 37

Działamy w zakresie doradztwa i obsługi w sektorze rynku nieruchomości. Nowe mieszkania - Łódzki Rynek Targów Mieszkaniowych, wynajem powierzchni biurowych i handlowych, wynajem i sprzedaż powierzchni magazynowo - produkcyjnych oraz zarządzanie i administrowanie nieruchomościami to filary naszej działalności. Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm oraz instytucji krajowych i zagranicznych. Poszczególne zespoły firmy specjalizują się w: badaniach rynku, wycenach nieruchomości, zarządzaniu nieruchomościami, pośrednictwie w sprzedaży mieszkań na rynku pierwotnym, pośrednictwie w wynajmie i sprzedaży powierzchni komercyjnych oraz przemysłowych, pośrednictwie nieruchomościami przeznaczonymi na inwestycje w sektorze budownictwa mieszkaniowego, centrów handlowych, parków dystrybucyjno - logistycznych, rekreacji, turystyki oraz zabudowy przemysłowej, marketingu i reklamie nowych inwestycji mieszkaniowych, biurowych. Poczytaj o naszej Agencji Nieruchomości. Oferta i usługi w sektorze rynku nieruchomości inwestycyjnych. Nasze raporty i analizy rynku, doradztwo na rynku nieruchomości. Bądź na bieżąco z rynkiem nieruchomości w Łodzi. Skontaktuj się z Ekspertami w Nieruchomościach! (You need to upgrade your flash player. It can be done here).


Notice: Undefined variable: row in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 221

Notice: Undefined index: type in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/layout_all.php on line 222

42 632 11 88

Skontaktuj się z nami
koszt połączenia wg stawek Operatora
 
Godziny otwarcia biura
 
Godziny otwarcia biura
pon-pt:
09:15 - 17:30
sob:
nieczynne
niedz:
nieczynne
zarządzanie i administrowanie

Od zarządzania nieruchomościami do Facility Management

Departament zarządzania nieruchomościami EFOR. MANAGEMENT specjalizuje się w świadczeniu usług kompleksowego administrowania i zarządzania nieruchomościami.

Poszczególne zespoły działu specjalizują się w:

  • zarządzaniu / administrowaniu,
  • utrzymaniu technicznym,
  • usługach rachunkowo-księgowych,
  • eksploatacji nieruchomości.

Zadania, do których realizacji się zobowiązujemy wykonujemy zawsze zgodnie z literą prawa oraz najwyższymi standardami zawodowymi.

Istotne są dla nas przede wszystkim potrzeby i interes Klienta. Dzięki naszym możliwościom i potencjałowi jesteśmy w stanie sprostać jego zapotrzebowaniom i oczekiwaniom. Współpracujemy ze sprawdzonymi Partnerami.

Naszą ofertę kierujemy do osób prywatnych, firm oraz instytucji krajowych i zagranicznych; właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, handlowych, magazynowych i przemysłowych.

EFOR. REAL ESTATE
ul. Piotrkowska 124 / Nawrot 2
90-060 Łódź, Polska
T +48 42 632 11 88
F +48 42 632 11 88
E info@efor24.pl
Uprawnienia i licencje:
- licencje zarządcy
- licencje pośrednika
- upr. inwestora zastępczego
- ubezpieczenia OC

Poszerzony zakres zarządu w ofercie firmy EFOR.

1. Licencjonowani Zarządcy kierują sprawami Właściciela / Wspólnoty Mieszkaniowej i reprezentują go na zewnątrz oraz w stosunkach pomiędzy Właścicielem / Wspólnotą Mieszkaniową, a poszczególnymi najemcami / właścicielami lokali mieszkalnych i / lub użytkowych.

2. W ramach umowy o zarządzanie / administrowanie pracownicy firmy EFOR. wykonują czynności zwykłego zarządu nieruchomością, a także czynności przekraczające zwykły zarząd przekazane Zarządcy pełnomocnictwem Właściciela / Wspólnoty Mieszkaniowej w formie prawem przewidzianej.

3. Posiadamy niezbędne licencje, uprawnienia i ubezpieczenia do zarządu / administrowania jak i na wykonywanie czynności inwestora zastępczego.

4. Zarządzamy nieruchomością jako zarządca budynku czy środka trwałego, jednocześnie pamiętając o ZARZĄDZANIU jego WARTOŚCIĄ!

Stała kontrola właścicielska podejmowanych działań

1. Otwarcie rachunku bankowego dla nieruchomości i dokonywanie rozliczeń za pomocą opcji systemowych.

2. Spotkania z Właścicielem nieruchomości odbywające się przynajmniej raz w kwartale.

3. Spotkania przygotowuje i obsługuje Zarządca. Z każdego spotkania Zarządca sporządza pisemny protokół.

4. O sposobie realizacji spraw wniesionych na spotkaniu Zarządca informuje Właściciela na piśmie w terminie 30 dni od daty spotkania.

5. Przygotowywanie kwartalnych lub półrocznych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości.

6. Sporządzanie rocznego sprawozdania ze swojej działalności i sprawozdania finansowego po zakończeniu roku kalendarzowego / obrotowego.

7. Działalność Zarządcy podlega ocenie na spotkaniu z Właścicielem nieruchomości i wymaga zapisu w protokole.

Przykładowy zakres obowiązków pionu Zarządcy / Administratora

1. Protokolarne przejęcie nieruchomości wraz z jej dokumentacją techniczną (budowlaną, powykonawczą i książką obiektu budowlanego), eksploatacyjną, prawną i finansowo-księgową od dotychczasowego zarządcy w imieniu Właściciela.

2. Gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i archiwizacja dokumentacji zarządzanej nieruchomości.

3. Prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych / użytkowych.

4. Prowadzenie pełnej dokumentacji lokali mieszkalnych / użytkowych, w tym:

- protokołów wymiarowych lokali,

- umów najmu / praw własności,

- ewidencji meldunkowej osób zameldowanych w lokalach mieszkalnych wraz z aktualizacją zgodnie ze stanem faktycznym.


5. Prowadzenie ewidencji lokali niemieszkalnych i komórek gospodarczych wraz z aktualizacją dotyczącą użytkowników.

6. Kalkulacja stawki czynszu za wynajem lokali, wymiar wysokości przypisu miesięcznego, okresowa regulacja i wprowadzanie podwyżek.

7. Wymiar miesięcznych opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków oraz wywóz nieczystości stałych.

8. Prowadzenie ewidencji indywidualnych urządzeń pomiarowych w lokalach mieszkalnych i użytkowych, okresowe odczyty kontrolne urządzeń.

9. Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, w tym w szczególności inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz projektów budowlanych częściowych i całkowitych remontów budynku.

11. Umożliwienie użytkowania budynku i lokali oraz instalacji i urzadzeń wentylacyjnych, instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, instalacji i urzadzeń gazowych, instalacji elektrycznej, instalacji piorunochronowej, kanałów i przewodów spalinowych oraz dymowych, zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego i jego stanu faktycznego.

12. Zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

13. Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urzadzeń budynku służących do wspólnego użytku najemców lokali w nieruchomości oraz działki nieruchomości i chodnika wzdłuż nieruchomości.

14. Zawieranie w imieniu Właściciela umów z dostawcami do nieruchomości energii elektrycznej, wody, gazu oraz umów dotyczących odprowadzenia ścieków i wywozu nieczystości stałych.

15. Zawieranie umów na usługi kominiarskie i inne usługi zwiazane z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości.

16. Wykonywanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości, lokali i urządzeń technicznych, a w szczególności: dokonywanie wchodzących w skład nieruchomości napraw budynku, lokali i pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających lokatorom korzystanie z oświetlenia, zimnej wody, gazu, domofonu, śmietnika i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości.

17. Usuwanie awarii i jej skutków.

18. Występowanie do najemców lokali w budynku z żądaniem o zezwolenie na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub lokali w dodatkowe instalacje.

19. Uiszczanie podatków i innych opłat o charakterze publicznoprawnym przypadających od własności nieruchomości, nie pokrywanych bezpośrednio przez Właściciela (-li) nieruchomości.

20. Prowadzenie ewidencji przychodów z tytułu wynajmu lokali i innych opłat wnoszonych przez najemców lokali.

21. Prowadzenie ewidencji kosztów utrzymania nieruchomości i innych rozliczeń z tytułu dostawy mediów do budynku i lokali. Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów do budynku i lokali.

22. Systematyczna windykacja wpłat najemców i użytkowników lokali, dochodzenie wierzytelności należnych od najemców i użytkowników lokali. Podejmowanie działań związanych z wypowiadaniem stosunku najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w przypadku występowania zaległości w wysokości trzech przypisów miesięcznych.

23. Występowanie na drogę sądową w sprawach dotyczących wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, żądania spłaty zaległości, wydania nakazu opróżnienia lokalu oraz w innych sprawach dotyczących nieruchomości i udostępnianie usługi prawnej celem reprezentowania Właściciela nieruchomości przed Sądem.

24. Wynajmowanie pomieszczeń, lokali mieszkalnych i użytkowych, garaży oraz wynajmowanie / udostępnianie ścian budynku na reklamy i nośniki reklamowe.

25. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń wymaganych przepisami prawa.

26. Reprezentowanie Właściciela przed organami administracji państwowej oraz samorządowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością.

27. Ustanawianie pełnomocników do reprezentowania Właściciela nieruchomości w sprawach określonych w umowie oraz innych przepisach i zawieranie z nimi stosownych umów.

28. Wykonywanie innych prac zleconych przez Właściciela nieruchomości po ustaleniu zakresu działania.

Przykładowy zakres obowiązków pionu Usług Rachunkowo - Księgowych

1. Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami wspólnot mieszkaniowych.

2. Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych.

3. Przygotowywanie naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali.

4. Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych za określony okres.

5. Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

6. Przygotowywanie okresowych informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz o przychodach.

7. Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.

8. Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.

9. Wydawanie zaświadczeń bądź poświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych bądź pomocy społecznej.

10. Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Obsługa związana z bankiem lub pocztą.

Przykładowy zakres obowiązków pionu Utrzymania Technicznego

1. Zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

2. Sporządzanie zestawień potrzeb remontowo-

konserwacyjnych wynikających z corocznych przeglądów technicznych.

3. Opracowywanie planów remontów nieruchomości (jako załącznika do planu finansowego).

4. Przygotowanie treści uchwały właścicieli lokali na roboty remontowo-modernizacyjne zgodnie określonymi w przepisach prawa procedurami.

5. Sporządzanie kosztorysów robót.

6. Przygotowanie procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót.

7. Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi.

8. Przygotowanie procedur do otrzymywania kredytów preferencyjnych na planowane remonty (zwłaszcza termomodernizacyjne).

9. Organizowanie i nadzór robót remontowo-modernizacyjnych (według oddzielnych uzgodnień).

10. Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości.

Przykładowy zakres obowiązków pionu Eksploatacji Nieruchomości

1. Zgłaszanie i organizowanie koniecznych prac konserwacyjnych oraz egzekwowanie i nadzór czynności pogotowia technicznego.

2. Utrzymanie (nadzorowanie) porządku części wspólnej (budynkowej i gruntowej) oraz terenów zielonych.

3. Kontrola nad:

- zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej,

- utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku przez właścicieli lokali,

- pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji wewnętrznych w budynku,

- innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości,

- usuwaniem awarii i ich skutków.

4. Organizowanie pogotowia technicznego (w trybie zleconym).

5. Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku.

6. Weryfikacja faktur za dostarczone media komunalne.

7. Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych.

8. Nadzorowanie i organizowanie legalizacji urządzeń pomiarowych.

9. Organizowanie przetargów na usługi i dostawy.

10. Ustalanie zaliczek na media komunalne i opłaty eksploatacyjne.

DEMO eBON (elektroniczne Biuro Obsługi Nieruchomości)


Notice: Undefined index: REMOTE_HOST in /home/netilmed/domains/efor24.pl/public_html/modules/zarzadzanie_administrowanie_mod.php on line 476

* LOGIN: login, HASŁO: password

Mapa strony

·

Regulamin